Электронды каталог 2000 жылдан бастап түскен жаңа басылымдардан: монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдары, анықтамалықтар, диссертациялар, диссертациялардың авторефераттары, ғылыми еңбектер жинағы, конференциялардың материалдары, нормативтік-техникалық құжаттар, көркем әдебиеттерден тұрады. Электронды каталог барлық жаңа түскен басылымдар көрсетіледі, сонымен қатар үнемі кітапхана қорларында бар басылымдар туралы ақпаратпен толықтырылып тұрады.

Электронды каталогтың мәліметтер қоры 2002 жылдан бері электрондық тасымалдағыштардағы құжаттармен толықтырылып келеді.

Қазіргі кезде электронды каталогтан құжаттарды іздеу пайдаланушылардың барлық санаттары үшін қолжетімді.

Құжаттарды Электронды Жеткізу арқылы тапсырыс беру мүмкіндігі бар.

Құрметті оқырмандар! Электронды каталогты пайдаланыңыздар. 

Электронный каталог отражает новые поступления изданий с 2000 года: монографии, учебники и учебные пособия, справочники, энциклопедии, диссертации, авторефераты диссертаций, сборники научных трудов, материалы конференций, нормативно-технические документы, художественную литературу. Электронный каталог отражает все вновь поступающие издания, а так же постоянно пополняется информацией об изданиях, содержащихся в фонде библиотеки.

База данных электронного каталога с 2002 года пополняется документами на электронных носителях.

В настоящее время поиск документов в электронном каталоге доступен для всех категорий пользователей.

Возможность заказа доступна через Электронную Доставку Документов.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам воспользоваться Электронным каталогом.